Privacy Beleid

PRIVACYBELEID van Basketbalvereniging Pigeons

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Basketbalvereniging Pigeons verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van Pigeons of om een andere reden persoonsgegevens aan Pigeons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens, in lijn met dit privacybeleid, te verwerken.

1. Verantwoordelijke

De Ledenadministratie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. De ledenadministratie is bereikbaar via: ledenadministratie[at]depigeons.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Pigeons en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) naam, voorletters en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
c) telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres;
d) bankrekeningnummer;
e) lidmaatschapsnummer;
f) Toestemming gebruik fotomateriaal;
g) (Contact)informatie bij calamiteiten.

Pigeons verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
2. je naam, lidmaatschapsnummer en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor innen van de contributie;
3. je naam, geboortedatum en geslacht wordt gebruikt voor het vaststellen van het team waarin je gaat spelen, voor het indelen van scheidsrechter- en tafelactiviteiten;
4. je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en lidmaatschapsnummer wordt gebruikt voor aanmelding bij de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) ten behoeve van controle op teamindelingen;
5. je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Pigeons.

Buiten de aanmelding bij NBB verstrekt Pigeons geen persoonsgegevens aan derden.

3. Bewaartermijn van de gegevens

Pigeons bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zie punt 2). Na twee jaar na verloop van het lidmaatschap worden de gegevens uit de volledige administratie verwijderd.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de ledenadministratie van Pigeons kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pigeons zal je, binnen een maand na ontvangst van het verzoek, hierover informeren.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
Andere vragen of opmerkingen over de bescherming van je gegevens kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (ledenadministratie[at]depigeons.nl).
Basketbalvereniging Pigeons neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretaris[at]depigeons.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van Pigeons worden cookies met een puur technische functionaliteit gebruikt. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen binnen het beleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.depigeons.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.